A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Правила прийому

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника

Управління освіти і науки

Житомирської облдержадміністрації

_______________________________

                Ольга ЛИПОВЕЦЬКА

ЗАТВЕРЖЕНО

Директор ДНЗ «НВВПУ»

 

 

_______________________

М.Є. Паламарчук

 

Правила

 прийому на навчання

до ДНЗ „Новоград – Волинське вище  професійне училище”

на 2020 календарний рік

(розроблені у відповідності до Типових правил прийому до закладів  професійної (професійно-технічної)  освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355) (зі змінами)

І. Загальна частина.

  1. До ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” (далі - училище) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту.
  2. Кожен має рівні права  на здобуття професійної (професійно-технічної ) освіти  відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси , кольору шкіри, стану здоров`я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в училищі відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів відповідно до отриманої ліцензіїї.

Обмеження допускається за медичними і віковими показниками та показниками                                                             професійної придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України.

  1. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної)  освіти;
  1. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо- кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.
  2. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами. 
  3. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом  на навчання до училища  здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,  працевлаштування після закінчення  закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • організовує роботу з комплектування навчальних груп, враховуючи здібності, нахили, стан здоров’я та професійну придатність вступників,
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом на навчання; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб.

 

2.4. Прийом на навчання юнаків та дівчат у 2020 році здійснюється за професіями, на які Міністерство освіти і науки України надало ліцензію про право навчання, а саме:

на базі базавої загальної середньої освіти:

(термін навчання 3 роки)

 • Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання - плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Муляр, штукатур,  лицювальник  - плиточник  - плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Кравець, вишивальник  -  плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Верстатник деревообробних верстатів, столяр будівельний – плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.

 

на базі повної загальної середньої освіти:

(термін навчання – 1,5 роки)

 • Опоряджувальник будівельний  (штукатур, лицювальник-плиточник, маляр)  -  плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 60 чол.

 

Учні училища, що навчаються за державним/регіональним замовленням, забезпечуються стипендією, згідно Положення про стипендіальне забезпечення, у відповідності до вимог Постанови КМ України №1050 від 28. 12. 2016р. та одноразовим харчуванням (в межах кошторисного фінансування).

Іногороднім учням на період навчання надається гуртожиток безкоштовно. Гуртожиток розрахований на 300 місць.

Термін навчання – 3 роки на базі 9 класів; 1,5 року на базі 11-ти класів. Форма навчання - денна.

2.5 Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, сайт навчального закладу  і мають обумовлювати:

перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Вікові та статеві обмеження згідно державних стандартів.

2.7. Медичні обмеження у відповідності до обраної професії.

Приймальна комісія працює з 01.06. 20 20р. та завершує свою роботу 12 серпня 2020 року,  при умові виконання державного/ регіонального замовлення.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної ) освіти , вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту;

– медичну довідку за формою, установленою чинним;

–  6 фотокарток розміром 3 х 4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред`являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцями або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення та захистом в Україні;

– документ про присвоєння освітньо – кваліфікаційного рівня ”кваліфікований робітник” (для підвищення кваліфікації);

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до училища  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

- за результатами вступних випробувань;

- запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

          Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.2. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.3  Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи,  яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»  надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю),  відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • -діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної)  освіти, за цільовим направленням на навчання;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є  особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до  закладу професійної (професійно-технічної)  освіти,  за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ „Новоград- Волинське вище професійне училище”  здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище  може проводити додатковий прийом, у терміни визначені  Міністерством освіти і науки України.

6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної)  освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що приймальною комісією складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання в ДНЗ „Новоград- Волинське вище професійне училище” на 2020 календарний  рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та Управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

 

Правила прийому (проект ) до ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” затверджені наказом по училищу № 5  від  13.01.2020р.

 

Обговорено та прийнято педагогічною радою, протокол №  3  від 11. 01. 2020р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора