A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Класному керівнику

Положення про класного керівника НВВПУ

 1. Загальні положення.
  1. Це Положення регламентує діяльність класного керівника _____________ (далі - класний керівник).
  2. Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з учнями навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.
  3. Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами УкраїниПро освіту, Про загальну середню освіту, Про позашкільну освіту, Про професійно-технічну освіту, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.
  4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:
 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” та від 17.08.2002 № 1135 “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”, підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 • реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
 • формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.  
 1. Організація діяльності класного керівника.
  1. Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.
  2. Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.
  3. На класного керівника покладається керівництво однією навчальною групою.

У НВВПУ класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної. Функціональні обов'язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного, навчально-виробничого процесів і затверджуються директором  навчального закладу.

  1. Класний керівник як організатор учнівського колективу:
 • сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;
 • створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів з числа незахищеної та пільгової категорії населення);
 • сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • співпрацює з викладачами, майстрами виробничого навчання, психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців).
 • спрямовує роботу батьківського колективу навчальної групи та органів учнівського самоврядування на покращення навчання та виховання учнів

Класний керівник професійно-технічного навчального закладу спільно з майстром виробничого навчання навчальної групи:  

 • систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку учнів, організовує навчальну допомогу;
 • створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння професією, творчого

відношення до праці, для засвоєння передових і прогресивних методів та прийомів роботи;

 • проводить тематичні виховні години, що спрямовані на виховання моральних     
  цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної професії;
 • забезпечує дотримання в навчальній групі встановленого порядку та дисципліни;
 • проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями групи;
 • здійснює заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів ПТНЗ;
 • заохочує учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості, предметних гуртках  та спортивних секціях;
 • заохочує учнів до участі в конкурсах професійної майстерності, олімпіадах з навчальних  предметів.
  1. Класний керівник має право на:
 • відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленій групі, бути присутнім на заходах,  що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;
 • внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);
 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);
 • внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів групи щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;
 • відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення побутових умов проживання учнів  та їх виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, жорстоко поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;
 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;
 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);
 • захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;
 • матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.
  1. Класний керівник зобов'язаний:
 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) Статуту і Правил внутрішнього трудового  розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • інформувати про стан виховного процесу в класі (групі) та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 •  вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника (класні  журнали, особові справи, плани виховної роботи,  щоденники  педагогічного спостереження,  тощо);
 • регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу групи (не  менше 2-х разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування.

2.7.      Класний керівник складає план виховної роботи з учнівським колективом у формі, визначеній наказом Міністерства освіти і науки України  від 08.03.03 № 278 та адміністрацією навчального закладу.

2.8.      Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у
 вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо
підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи.

2.9.      Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих
 результатів у виховній роботі з учнями (вихованцями). Форми і види заохочення регулюються законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора