A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Методична робота

Найдосвідченіший педагог 
ніколи не повинен спинятися на

досягнутому, бо якщо нема руху

 вперед, то неминуче 
починається відставання.
 
В.О. Сухомлинський

 

Методична робота в ДНЗ «Новоград – Волинське вище професійне училище» – важлива складова освіти, цілісна система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Необхідною умовою організації методичної роботи є врахування досвіду діяльності педагогів й аналіз результатів освітнього процесу в училищі.

Методична робота в ДНЗ «Новоград – Волинське вище професійне училище» ведеться відповідно до «Положення про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі» затвердженого наказом № 146 від 11.09.2017 р. та Наказу МОН України № 419 від 30.05.2006 р. Методична робота займає провідне місце в роботі педагогічного колективу і здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів і підрозділу «Методична робота» річного плану роботи.

Участь в методичній роботі є професійним обов'язком кожного педагогічного працівника. Методична робота з педагогічними працівниками закладу здійснюється за напрямами:

- аналіз стану викладання предметів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

- організація вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

- керівництво роботою методичних комісій та координація їхньої діяльності;

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

- введення нових педагогічний технологій;

- створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

- координація змісту методичної роботи училища зі змістом діяльності НМЦ ПТО у Житомирській області.

Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові форми, методи навчання (диференційний підхід до учнів в процесі навчання, метод вирішення проблемних ситуацій, метод імітацій конкретних виробничих ситуацій, групові форми роботи на уроках), практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо.

«Від творчо працюючого викладача  та майстра виробничого навчання – до творчого колективу» – одна з тез, яка є домінуючою в діяльності педагогів навчального закладу. Відтак педагоги ведуть пошук інтерактивних технологій навчання, активно втілюють їх на уроках, у позаурочний час, у груповій та індивідуальній роботі. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості педагога – основна мета методичної роботи нашого навчального закладу.

Ефективне використання нетрадиційних форм методичної роботи, що мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності педагогів і робить науково-методичну роботу динамічною та активно-творчою.

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у педагогічних пацівників вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Усі форми методичної роботи – традиційні і нетрадиційні, колективні й індивідуальні – підпорядковані одній меті: надавати дієву практичну допомогу та сприяти підвищенню педагогічної майстерності педагогів та забезпечувати їх співпрацю із здобувачами освіти  та їх батьками.

Головною методичною проблемою, над якою працює колектив, є:

«Підвищення якості професійної та загальноосвітньої підготовки шляхом інтенсифікації занять, застосування ІКТ, розвиваючих, проективних, інформаційно – комунікативних технологій». 

Якість, результати освітнього  процесу училища залежать перед усім від викладача та майстра виробничого навчання, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності, прагнення працювати на педагогічній ниві.

Метою методичної роботи училища є вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освіти й активне використання інноваційних технологій.

Особлива роль у забезпеченні професійного рівня та фахового зростання педагогічних працівників училища належить створення власних веб-сайтів та блогів в мережі Інтернет, яка надає можливість не лише впроваджувати інноваційні технології, а й популяризувати та поширювати свої напрацювання.

За умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій постійно впроваджуються ці технології в діяльність методичної служби, що дозволяє кожному педагогу бути адаптованому до активної діяльності в інформаційному суспільстві.

В училищі сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва училища, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичної комісії, обласних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників, повідомлення на семінарі, науково-практичній конференції, виступ на засіданні педради, публікація в періодиці.

Колективні форми. Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, методична рада, робота методичних комісій, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, «Школа молодого педагога», педагогічні читання.

Колективні форми навчально-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

Відкриті уроки – одна з колективних форм методичної роботи, їх мета – підвищення майстерності всіх викладачів та майстрів виробничого навчання. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику перспективного педагогічного досвіду й результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед національною освітою.

Однією з основних колективних форм є робота методичних комісій, до змісту діяльності яких входять питання щодо підвищення рівня освітньої  роботи і якості знань учнів; обговорення методик викладання, що використовуються різними педагогами; впровадження перспективного педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення розділів і тем нових програм та підручників; організація виховної роботи; професійна допомога молодим педагогам; вироблення єдиної позиції викладання професій та предметів.

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими педагогами. Вони потребують найбільшої уваги та професійна й психологічна підтримка в педагогічному колективі. Для молодих викладачів та майстрів виробничого навчання створено Школу молодого педагога, де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на уроці, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Наставництво, взаємовідвідування уроків також сприяють «входженню» молодого педагога в професію, створюють оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменше хворобливим.  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора