A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Новоград-Волинське вище
професійне училище"

Правила прийому

ПОГОДЖЕНО:

Директор

департаменту освіти і науки

Житомирської облдержадміністрації

 

_______________________________

               Наталія ОСИПОВИЧ

ЗАТВЕРЖЕНО:

Директор

 Державного навчального закладу «Новоград – Волинське вище  професійне училище»

 

_______________________

Микола  ПАЛАМАРЧУК

 

 

Правила

 прийому на навчання

до ДНЗ „Новоград – Волинське вище  професійне училище”

на 2022 рік

(Проект)

 

 (розроблені у відповідності до Типових правил прийому до закладів  професійної (професійно-технічної)  освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за

№ 823/23355) (зі змінами)

І. Загальна частина

  1. До ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” (далі - Училище) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають базову загальну середню освіту або повну загальну середню освіту.
  2. Кожен має рівні права  на здобуття професійної (професійно-технічної ) освіти  відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров`я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в Училищі відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

1.3 Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної)  освіти;

Обмеження допускається за медичними і віковими показниками та показниками                                                             професійної придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України.

  1. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо- кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
  2. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами. 
  3. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом  на навчання до училища  здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

2.4. Прийом на навчання юнаків та дівчат у 2022 році здійснюється за професіями:

 

на базі базової загальної середньої освіти:

(термін навчання 3 роки)

 • Опоряджувальник будівельний ( штукатур,  лицювальник  - плиточник, маляр)  - плановий обсяг-27 осіб,  ліцензійний обсяг  - 30 осіб.
 • Столяр будівельний, різьбяр по дереву та бересту – плановий обсяг-27 осіб,  ліцензійний обсяг  - 30 осіб.
 • Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання – плановий обсяг - 27 осіб,  ліцензійний обсяг  - 30 осіб.
 • Перукар (перукар-модельєр), візажист - плановий обсяг-27 осіб,  ліцензійний обсяг  - 30 осіб.
 • Кравець-вишивальник - плановий обсяг-27 осіб,  ліцензійний обсяг  - 30 осіб.

 

на базі повної загальної середньої освіти:

(термін навчання – 1,5 роки)

 • Опоряджувальник будівельний   -  плановий обсяг - 27 осіб.,  ліцензійний обсяг  - 60 осіб.

Приїжджим учням на період навчання надається гуртожиток безкоштовно. Гуртожиток розрахований на 300 місць. Форма навчання - денна.

2.5 Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди, сайт навчального закладу і мають обумовлювати:

Конкурсний відбір  проводиться на підставі середнього балу документу про освіту вступників. Якщо середній бал документу про освіту однаковий у декількох осіб, які  претендують на одне місце, то проводиться тестування учнів по питаннях  з відповідної професії та практичні випробування;

Вступник має право оскаржити результати конкурсного відбору;

порядок роботи приймальної комісії:

Приймальна комісія працює з 01.06. 2022р. та завершує свою роботу 15 серпня 2022 року.   

          Понеділок –п`ятниця з 8.00 до 17.00; Обід з 12.00 до 13.00

Співбесіди проводяться з 08.08.22 р.  по 15.08.22 р. з 9.00

порядок проходження медичного огляду вступників до училища, що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах за місцем проживання здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.6 Медичні обмеження визначаються у відповідності до стандарту обраної професії.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

–  6 фотокарток розміром 3 х 4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред`являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцями або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до училища  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

- за результатами вступних випробувань;

- запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

          4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.4  Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи,  яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»  надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю),  відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до Училища за цільовим направленням на навчання;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є  особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до  Училища,  за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Училища здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Училища на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище  може проводити додатковий прийом у терміни, визначені  Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3 Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що приймальною комісією складається відповідний акт.

6.4 Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання в Училищі на 2022  рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

 

Обговорено та прийнято педагогічною радою, протокол № 3    від 13.01. 2022р.

 

Правила прийому до ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” затверджені наказом по училищу № 12  від  18.01.2022р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора